REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Informacje ogólne
  1. Sklep internetowy prowadzi EnterMundo S.A. z siedzibą w Warszawie (00-585), adres: ul. Bagatela 10 lok. 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000462634, numer NIP 7010380054, numer REGON: 146671528, kapitał zakładowy w wysokości 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych, wpłacony w całości
 2. Definicje
  1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która nie zawiera Umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
  3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną
  4. Regulamin – niniejszy regulamin udostępniony na girlsroom.pl/regulamin
  5. Sprzedawca – EnterMundo S.A.
  6. Producent – podmiot produkujący oferowane w sklepie internetowym Produkty, odpowiedzialny za wysłanie Produktu do Kupującego oraz zajmujący się ewentualnymi zwrotami oraz reklamacjami.
  7. Strona lub Strony – Sprzedawca lub Kupujący.
  8. Produkt – towar lub usługę z branż takich jak moda, design, sztuka lub inna branża oferowane przez Sprzedawcę na girlsroom.pl/sklep.
  9. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Strony.
  10. Zamówienie – zamówienie Produktów składane przez Kupującego drogą elektroniczną w sposób określony w Regulaminie.
  11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o  prawach konsumenta
 3. Składanie zamówień
  1. W celu złożenia zamówienia Kupujący dodaje do koszyka wybrane Produkty.
  2. Cena Produktów oraz możliwe sposoby dostawy znajdują się pod danym Produktem, zaś cena dostawy jest podana w chwili wyboru przez Kupującego sposobu dostawy.
  3. Do momentu złożenia Zamówienia Kupujący ma możliwość jego zmiany lub cofnięcia.
  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie przez Kupującego wszystkich pól wymaganych w formularzu oraz wybranie sposobu dostawy.
  5. Potwierdzenie złożonego zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem przez Kupującego zgody na stosowanie Regulaminu oraz o zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie.
  6. Kupujący odpowiada za prawdziwość danych podanych przy składaniu Zamówienia oraz zapewnia, że dane nie naruszają obowiązujących przepisów i praw osób trzecich
  7. Do momentu złożenia Zamówienia Kupujący ma możliwość jego zmiany lub cofnięcia.
  8. Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia informacje dotyczące w szczególności rodzaju oraz ilości zamawianych Produktów, wartości zamówienia, rodzaju płatności oraz dostawy, danych identyfikujących Sprzedawcę i Producenta, sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz sposobu i warunków wykonania prawa odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.
  9. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni roku
  10. Kupujący porozumiewa się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Zawarcie Umowy
  1. Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego poprzez przesłanie potwierdzenia zawarcia Umowy
  2. Potwierdzenie zawarcia Umowy będzie zawierać między innymi indywidualny numer Zamówienia, przewidywany termin jego realizacji oraz pozostałe informacje wskazane w art. 12 Ustawy.
  3. Wysłanie potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego, powoduje po stronie Kupującego obowiązek zapłaty za Zamówienie
  4. Umowę uznaje się za zawartą w Miejscu Sprzedaży z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o złożeniu Zamówienia przez Kupującego.
 5. Płatności
  1. Kupujący ma możliwość płatności za Produkty przelewem (przedpłata na konto).
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany form płatności w każdym czasie. Zmiana nie będzie dotyczyć Zamówień, co do których przesłane zostało Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy.
  3. Ceny podane przez Sprzedawcę są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają należny podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie. Zmiana nie będzie dotyczyć Zamówień w trakcie realizacji
  4. Kupujący ma obowiązek dokonania zapłaty za zamówiony Produkt  w terminie do 5 dni roboczych. Brak dokonania zapłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z anulowaniem Zamówienia. 
 6. Realizacja Zamówień
  1. Zamówienia będą realizowane w terminie wskazanym pod danym Produktem. Przewidywany termin realizacji Zamówienia może przedłużyć się z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Kupujący zostanie poinformowany
  2. Sprzedawca realizuje zamówienie poprzez zlecenie Producentowi wysłania Produktu do Kupującego.
  3. Realizacja zamówienia rozpocznie się w dniu zaksięgowania zapłaty na rachunku Sprzedawcy
  4. Producent ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktów bez wad
 7. Odbiór  Produktów 
  1. Odbierając Produkty Kupujący ma prawo do sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika Poczty Polskiej
  2. Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia Produktów, jeżeli Produkty są uszkodzone lub są niezgodne z Zamówieniem.
 8. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta / Konsumentkę
  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wskazania przyczyn w ciągu 14 dni, od dnia w którym wszedł on w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktu.
  2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument jest obowiązany przesłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Miejsca Sprzedaży pisemne oświadczenie i dokonać zwrotu Produktów na adres Producenta.
  3. Odstępując od Umowy, Konsument może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na girlsroom.pl/regulamin. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy.
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem zachowań wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania
  5. Zwrot Produktów nastąpi w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zwrot Produktów jest skuteczny z chwilą otrzymania Produktów przez Producenta.
  6. Koszty zwrotu Produktów obciążają Konsumenta
  7. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane kwoty pieniężne, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Produktów innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych kwot pieniężnych do momentu zwrotu Produktów przez Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów do Producenta.
  9. Zwrot kwot pieniężnych otrzymanych przez Sprzedawcę nastąpi w formie przelewu bankowego.
  10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wskazuje art. 38 Ustawy.
 9. Odstąpienie od Umowy przez  Sprzedawcę
  1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy w przypadku braku odbioru Produktów przez Kupującego (jeżeli nie zachodzą przyczyny uprawniające Kupującego do odmowy przyjęcia Produktów).
  2. Sprzedawca zwróci Kupującemu kwoty pieniężne otrzymane z tytułu zapłaty ceny w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem, że zapłata za dostawę oraz koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy ponosi Kupujący
 10. Reklamacje
  1. Kupujący ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres: EnterMundo S.A., ul. Bagatela 10 lok. 9, 00-585 Warszawa. Reklamacja oraz odpowiedź na reklamację mogą być przesłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Formularz reklamacji znajduje się na girlsroom.pl/regulamin. W razie niemożliwości skorzystania z formularza reklamacji, treść reklamacji musi zawierać co najmniej: 
   1. numer Zamówienia,
   2. dane Kupującego wraz danymi kontaktowymi (adres, e-mail, telefon),
   3. przyczynę reklamacji, 
   4. podpis Kupującego (przy formie pisemnej)
  3. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń Produktów, ich opis powinien być stwierdzony pismem (na dokumentach przewozowych, formularzu reklamacji, itd.) oraz fotografiami
  4. Do reklamacji załącza się dokument potwierdzający sprzedaż bądź zakup Produktu.
  5. Zwrot reklamowanych Produktów nastąpi przesyłką pocztową na adres Producenta, której koszty ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem, że jeżeli reklamacja będzie oczywiście nieuzasadniona, Sprzedawca może obciążyć nimi Kupującego. Kupujący może także zwrócić Produkty we własnym zakresie
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wezwania do usunięcia braków reklamacji, termin rozpoczyna bieg od dnia ich usunięcia przez Kupującego.
  7. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Kupujący może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Produktów albo odstąpić od Umowy, chyba że Producent niezwłocznie i nieodpłatnie wymieni Produkty na zgodne z Zamówieniem lub na wolne od wad
  8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Produktu żądać wymiany Produktu na wolny od wad, bądź też zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wad, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane kwoty pieniężne na zasadach określonych w ust. 8 Regulaminu.
  10. Jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona, na adres Kupującego zostaną dostarczone reklamowane Produkty. Koszty dostawy Produktów ponosi Kupujący
 11. Dane osobowe
  1. Podanie przez Kupującego danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne
  2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Kupującego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).
  3. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy w świetle art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)
  4. Dostęp do danych osobowych Kupującego posiada Sprzedawca. W zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być one przekazane innym osobom działającym w imieniu lub na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Umowy (Producent, podwykonawca). Powyższe osoby wraz ze Sprzedawcą będą odbiorcami danych osobowych Kupującego.
  5. Kupujący ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich edycji.
  6. Dane osobowe Kupującego mogą być ujawniane i przekazywane przez Sprzedawcę organom administracji publicznej, sądom lub innym podmiotom, jeżeli tego rodzaju obowiązek wynika z przepisów prawa
  7. Po realizacji Umowy Kupujący może żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Sprzedawcę
  8. Sprzedawca zastosuje odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Kupującego przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego. Forma udostępnienia Regulaminu umożliwia zapoznanie się z nim przez Kupującego, wydruk lub zapisanie jego treści w celu dalszego odtwarzania, przed złożeniem Zamówienia.
  2. Do Zamówień stosuje się Regulamin w brzmieniu z daty zawarcia Umowy.
  3. Wymagania techniczne korzystania ze sklepu internetowego: posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej i dostęp do Internetu.
  4. Sklep internetowy lub jego niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne z przyczyn technicznych.
  5. Sprzedawca posiada autorskie prawa majątkowe do girlsroom.pl, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
  6. W przypadku zaistnienia sporów w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz z zastosowaniem Regulaminu, Strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ich rozstrzygnięcia w sposób polubowny (przykładowo na drodze mediacji), o ile taka będzie wola obydwu Stron. Warunki wszczęcia i przeprowadzenia mediacji określa Kodeks postępowania cywilnego w art. 1831 – 18315. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu w Polsce. Dla sporów, których stroną nie jest Konsument, zastrzega się właściwość miejscową siedziby Sprzedawcy.
  7. Umowa jest zawierana i realizowana zgodnie z prawem polskim.
  8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 

Pobierz "Formularz odstąpienia od umowy"

 

Pobierz "Formularz reklamacji"