Polityka Prywatności serwisu G’rls ROOM

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresami girlsroom.pl. Jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego, wyrażenia pisane w nim wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego G’rls ROOM, dostępnym pod adresem girlsroom.pl. 

Poprzez Serwis rozumie się zarówno stronę internetową www.girlsroom.pl jak i sklep internetowy G’rls ROOM. 

Administratorkami danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych są Paulina Klepacz, Aleksandra Nowak, Małgorzata Stolińska. Kontakt z Administratorkami jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Sposób gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Kupującego poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online a także w trakcie kontaktu email lub telefonicznego. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu (dane te zostaną przez Administratora wyróżnione jako niezbędne). Z uwagi na specyfikę usługi świadczonej drogą elektroniczną, jaką jest Serwis, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych). Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie z Serwisu i wszystkich jego funkcji. Ponadto Administrator może gromadzić dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne), które pobierane są automatycznie przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Serwis.

2. Zakres gromadzonych danych osobowych.

2.1. Dane gromadzone w związku z zawieraniem umów pomiędzy Administratorem a Kupującymi

Administrator przetwarza dane Użytkowników podane w procesie zawierania przez Kupujących Umowy z Administratorem  takie jak imię i nazwisko, firma (o ile została podana), adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji (w tym także adres do wysyłki Produktów). W wypadku Producentów Administrator przetwarza także numer rachunku bankowego oraz numer NIP oraz dane ewidencyjne (np. numer KRS), o ile takie istnieją.

2.2. Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e-mailowym

W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (nawet niebędąca Kupującym) kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

2.3. Dane gromadzone automatycznie (dane eksploatacyjne)

Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne) w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na potrzeby wykonania Umów zawieranych przez Administratora z Kupującymi, w tym w szczególności na potrzeby umożliwienia Administratorowi komunikacji z Kupującymi w sprawach związanych z działalnością Serwisu (w szczególności takich jak informacje o zmianach regulaminów, przewidywanych przerwach technicznych, wymiany korespondencji związanej z reklamacjami), umożliwienia Kupującym zawierania i wykonywania Umów.

3.2. Jeżeli Kupujący wyrazi na to osobną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych.

3.3. Dane osobowe Kupujących mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, o ile Kupujący nie wyraził w tym zakresie Administratorowi sprzeciwu (który może zostać wyrażony w dowolnej formie), w zakresie w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym celu żadnej dodatkowej zgody.

3.4. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 2.2 powyżej będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do skierowanego do Administratora zapytania lub innej korespondencji.

3.5. Dane eksploatacyjne, o których mowa w punkcie 2.3 powyżej będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.

3.6. Administrator będzie przetwarzać dane Kupujących także na potrzeby dokonywania rozliczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, a także w innych celach, co do których Kupujący wyraził zgodę. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym punkcie 3.6 może mieć miejsce także po zakończeniu korzystania przez Kupującego z Serwisu.

4. Udostępnianie danych osobowych.

Wykonanie Umowy wymaga przekazania danych Użytkownika, który zawarł Umowę, drugiej stronie Umowy oraz dostawcy. Dane te są przekazywane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wykonania Umowy przez jej strony.  Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W sytuacji dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z Umowy, dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane także podmiotom lub organom uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń, w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego ich dochodzenia. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.

5. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to można zrealizować przez kontakt z Administratorem (w tym w szczególności przesłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu (o ile takie narzędzia będą dostępne).

6. Pliki cookies.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania sposobu korzystania z Serwisu, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu G’rls ROOM. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator informuje jednak, że wyłączenie obsługi cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z Serwisu.

7. Zabezpieczenie danych

Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora. Administrator zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

8. Strony podmiotów trzecich

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.